Navigation

About us

Regulamin


Definicje

1. Sprzedawca – Firma Damons Damian Szkolny , ul. J. Bema 15 47-224 Kędzierzyn Koźle
posiadająca REGON 160267970 NIP 7531554580
2. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://www.storedamons.com
3. Rachunek bankowy Sklepu – Raiffeisen Bank Polska S.A Nr rachunku 85-
175000120000000023391287
4 . Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu.
5 Konsument – Klient będący osobą fizyczną określoną w art. 22¹ KC, dokonujący zakupu w
sklepie, w celu nie związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą.
6 Umowa – umowa sprzedaży na odległość zawarta pomiędzy Klientem i Sprzedawcą.
7. Dokument zakupu – paragon lub na życzenie Klienta – przedsiębiorcy faktura, wystawiona
Klientowi przez Sprzedawcę.
8 . Koszyk – element Sklepu, umożliwiający Klientowi określenie przedmiotu Umowy.
9. Zamówienie – określone w Sklepie warunki Umowy określające przedmiot Umowy oraz jego
metodę dostawy, wartość Umowy oraz jej metodę płatności.
10. Punkt Odbiorów Osobistych – miejsce wydań osobistych zamówionych towarów.

Postanowienia ogólne

1. Właścicielem i prowadzącym Sklep jest Sprzedawca.
2. Sprzedawca umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet poprzez Sklep
3. Za ogół czynności związanych z prowadzeniem działalności handlowej odpowiada Sprzedawca :
- pod adresem poczty elektronicznej damian.szkolny@damons-sport.com lub
- pod numerem telefonicznym 77 4834031 w dniach roboczych, w godzinach od 8.00 do 16.00.
4. Informacje dotyczące przedmiotu Umowy, ich zdjęcia oraz wszelkie publikacje pochodzą z bazy
danych stanowiącej własność Sprzedawcy. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego
wykorzystywania informacji pochodzących z bazy danych Sprzedawcy.
5. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i
jego akceptacja.

Przedmiot Umowy

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów marki DAMONS , do sprzedaży których Sprzedawcy
przysługuje prawo.
2. Wszystkie towary znajdujące się na stronie są fabrycznie nowe oraz legalnie wprowadzone na
rynek polski.
3. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto,
zawierające wszystkie jej składniki, w tym VAT i podatki .
4. Oferta oraz informacja o cenie mają charakter wiążący w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia i
nie jest możliwe dokonanie ich zmiany po złożeniu Zamówienia.

Zawarcie Umowy

1. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok, z wyłączeniem okresów
przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym w Sklepie.
2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty oraz w niedziele i święta
rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania Zamówienia w sytuacji, kiedy historia
współpracy podważa wiarygodność i rzetelność Klienta lub gdy niemożliwa jest dodatkowa weryfikacja
poprawności danych Klienta.
4. Klient może złożyć Zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie
Sklepu (zakupy bez rejestracji).
6. Klient składając Zamówienie dokonuje wyboru towaru, w sposób dla niego właściwy, poprzez
dodanie go do Koszyka, określając ilość zamawianych sztuk towarów oraz cechy charakterystyczne
np. kolorystykę, rozmiar.
7. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wypełnienie wszystkich wymaganych danych koniecznych do
realizacji dostawy i wystawienia dokumentu zakupu..
8. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające zrealizowanie zamówienia, powinny być zgodne
z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych
uniemożliwia realizację zamówień w sklepie.
9. Na wartość zamówienia składają się:
-wartość zamówionego towaru
- koszty dostawy
10. Klient płaci wartość zamówienia, według jednej z metod:
a) przelew – opłata jest uiszczana przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sklepu (przedpłata) lu
b) gotówka – opłata jest uiszczana w Siedzibie Firmy

11. Do momentu zatwierdzenia zamówienia , Klient ma możliwość dokonywania modyfikacji Koszyka,
jak i innych danych potrzebnych do realizacji dostawy.
12. Potwierdzeniem otrzymania przez Sklep zamówienia Klienta będzie wiadomość wysłana na adres
poczty elektronicznej Klienta podany w procesie składania Zamówienia, potwierdzający ilość towarów,
wartość Zamówienia, metodę dostawy, metodę płatności oraz danych teleadresowych Klienta.
13. Bez konsekwencji dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od Umowy zgodnie z odpowiednimi
przepisami prawa, Klient może zrezygnować z Zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu
potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem wiadomości o której mowa w pkt. 4.12
potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie
skontaktować się ze Sklepem, w tym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.

Dostawa przedmiotu Umowy

1 Termin otrzymania przesyłki równa się czas realizacji zamówionego asortymentu plus
przewidywany czas dostawy .Przesyłki dostarcza kurier czas dostawy to od 1 do 2 dni roboczych ( od
momentu nadania przesyłki)
2. Zamówione towary Klient może odebrać osobiście w siedzibie Firmy lub będą mu dostarczane za
pośrednictwem firmy kurierskiej/spedycyjnej na wskazany adres w Zamówieniu. Sklep nie ponosi
odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub
niedokładnym adresem podanym przez Klienta w procesie składania Zamówienia.
3. O wysłaniu lub możliwości odbioru zamówionych towarów w siedzibie firmy Sprzedawca
poinformuje Klienta za pośrednictwem wiadomości wysłanej na wskazany w procesie składania
Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
4. Jeżeli przewidywany termin wysyłki okazałby się dłuższy niż podany w Sklepie, Sprzedawca
zobowiązuje się skontaktować z Klientem, aby poinformować go o opóźnieniu i potwierdzić dalszą
wolę realizacji złożonego Zamówienia przez Klienta.
5. Do każdej przesyłki z zamówionym towarem wystawiany jest Dowód zakupu. W przypadku jego
braku lub konieczności sprostowania danych podanych przez Klienta prosimy o zgłoszenie tego faktu
Sprzedawcy wysyłając formularz na adres storedamons@.com, celem uzupełnienia braków .
6. Klient podczas odbioru przesyłki z zamówionym towarem, powinien sprawdzić w obecności kuriera
stan opakowania zewnętrznego przesyłki oraz zgodność jej zawartości z Zamówieniem. W przypadku
stwierdzenia nieprawidłowości Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera. Spisanie protokołu nie jest
jednak niezbędne i nie jest równoznaczne z wygaśnięciem jakichkolwiek uprawnień Klienta
wynikających z przepisów prawa. Protokół taki jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji.
7 W przypadku gdy doręczona przesyłka z zamówionym towarem nie nosiła znamion uszkodzenia, a
zawartość uległa zniszczeniu lub nie była zgodna z Zamówieniem prosimy o zgłoszenie tego faktu
Sprzedawcy wysyłając formularz reklamacyjny na adres poczty elektronicznej.

Odstąpienie od Umowy

1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w
posiadanie zamówionych towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez
Konsumenta weszła w posiadanie zamówionych towarów.
2. Konsument może skorzystać z wzoru formularza zamieszczonego w Sklepie (formularza zwrotu),o
14 dni Sklep dokonuje potwierdzenia jego otrzymania na wskazany w Zamówieniu adres poczty
elektronicznej Konsumenta.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy zwracane są Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego
płatności, w tym koszty dostawy zamówionych towarów, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie
później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o
wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych
metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji np. zwrot na konto z
którego pierwotnie klient dokonał przelewu w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych
opłat w związku z tym zwrotem.
4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania przez Sprzedawcę
zamówionego towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od
tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Jeżeli Konsument otrzymał zamówione towary w związku z Umową, Sprzedawca prosi o
przekazanie lub odesłanie zamówionych towarów wraz z Dowodem zakupu na Adres Sklepu,
niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował o
odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle zamówione towary przed
upływem terminu 14 dni.
6. Koszty związane z odesłaniem zamówionego towaru ponosi Konsument. Sklep nie przyjmuje
żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
7. Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym,. Konsument powinien zwrócić towar w takim
składzie ilościowym i jakościowym , jaki otrzymał od Sprzedawcy.

Reklamacje

1. Wszystkie towary zakupione w Sklepie mogą być reklamowane z tytułu niezgodności towaru z
Umową z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków określonych w ustawie z dnia 27 lipca
2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.
nr 141, poz.1176).

2 Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją
3 Gwarancji nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne tj rozdarcia, rozcięcia itp spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem .
4. Sklep odpowiada za niezgodność towaru z Umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed
upływem 2 lat od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie zamówionych towarów lub w którym
osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie zamówionych
towarów, przy czym termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
5. Aby nie utracić uprawnienia przewidzianego z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z
Umową, wystarczy, aby Klient zawiadomił Sklep pocztą tradycyjną na Adres Sklepu lub elektroniczną
na adres poczty elektronicznej przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z
Umową.
6. Klient zgłasza reklamacje na formularzu reklamacyjnym zamieszczonym w Sklepie W
szczególności formularz powinien zawierać opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej
sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Umożliwi to szybszą
diagnozę i realizację danej reklamacji. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne. Jeżeli Klient
prześle taki formularz pocztą elektroniczną, Sklep dokonuje potwierdzenia jego otrzymania na
wskazany w zamówieniu adres poczty elektronicznej Klienta.
7. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z
reklamowanym towarem wraz z Dowodem zakupu oraz oryginałem formularza reklamacyjnego .
8. W przypadku uznania reklamacji, w zależności od roszczenia wskazanego przez Klienta w
formularzu reklamacyjnym, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny,
pełnowartościowy
9 W przypadku nieuznania reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o
niezasadności reklamacji.

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych jest Sprzedawca.
2. Składając Zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez
Administratora Danych Osobowych, w tym w szczególności imienia i nazwiska lub nazwy firmy, nip,
numeru telefonu, pełnego adresu, adresu poczty elektronicznej w celu podjęcia działań przed
zawarciem umowy na żądanie Klienta oraz w celu realizacji zawartej z Klientem umowy o świadczenie
usług drogą elektroniczną lub umowy sprzedaży. Tym samym Klient wyraża zgodę na udostępnienie
swoich danych osobowych podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą wyłącznie w celu realizacji
Zamówienia. Informacja o powyższych podmiotach dostępna jest na życzenie Klienta.
3. Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed
dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z przepisami prawa. Klient ma prawo wglądu w
swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, które
należy zgłosić Sprzedawcy w formie pisemnej na Adres Sklepu.

4. Wyrażając zgodę Klient jednocześnie oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że podanie danych
jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania
Zamówień w Sklepie lub korzystania z innych, opcjonalnych korzyści.

Polityka Cookies

1. Sprzedawca może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez
Sklep i przechowywane na komputerze Klienta, zawierające pewne informacje związane z
korzystaniem przez Klienta ze Sklepu. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep w celu jego
obsługi oraz podczas procesu składania Zamówienia, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez
Klientów Zamówień. Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep mogą mieć charakter tymczasowy lub
trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki internetowej Klienta,
natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze Sklepu i służą
do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze
Sklepu. W każdym wypadku Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe
pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy
skorzystać z pliku pomocy przeglądarki internetowej lub skontaktować się z jej producentem.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta Umowy. Treść
Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta
Zamówienia
2. Oferta przedstawiona w Sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jest jedynie
zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 K.C.).
3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a
Klientem, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego
zakończenia sporu.
4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.